Energietransitie

energietransitieDe energietransitie is een onomkeerbare beweging. In het Klimaatakkoord maken overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties afspraken om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren. In veel collegeakkoorden speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol. De beweging is weliswaar onomkeerbaar, maar er is veel discussie over de precieze route. Welke maatregelen zijn effectief? Wanneer gaan we beginnen? Wat mag het kosten? En wie gaat dat betalen?

Geen enkele organisatie kan dit alleen

De energietransitie vraagt om samenwerking. En om nieuwe verbindingen van organisaties en thema’s. Innovatie ontstaat immers vooral buiten je eigen netwerk. De complexiteit van de energietransitie vraagt ook om een programmatische aanpak. Overal in het land komt daarom samenwerking tot stand in Energieakkoorden, Regionale Energie Strategieën, transitievisies en proeftuinen.


De energietransitie als netwerkvraagstuk

Rijnconsult heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen, organiseren en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden. Wij kennen als geen ander de uitdagingen van deze opgave. Hoe overwin je cultuurverschillen tussen publiek en privaat, of tussen groot en klein? Hoe ga je om met dwarsliggers? Wie trekt de kar? En hoe breng je al dat papier in de praktijk? Lees meer >>
 

Vraagstukken van onze klanten

In de afgelopen jaren heeft Rijnconsult in verschillende rollen bijgedragen aan de Energietransitie. Onze opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, corporaties, brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden. We onderscheiden ons van andere bureaus door een organisatiekundige blik op het vraagstuk, waarbij we gebruik maken van onze ervaring met het organiseren van samenwerking in andere sectoren. We voeren opdrachten uit rond visievorming, strategieontwikkeling, procesbegeleiding en programmamanagement. Voorbeelden van opdrachten zijn procesbegeleiding bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, opzetten van een regionaal energieloket in de regio Amsterdam, programmamanagement van Overvecht-Noord Aardgasvrij, opstellen van de Versnellingsagenda Duurzaam Doen en doorontwikkeling van het Gelders Energieakkoord.
 

Nieuwsgierig geworden?

Om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen maken wij graag vrijblijvend kennis met u. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs (zie gegevens rechts) of via secretariaat@rijnconsult.nl of +31 30 298 425 

Meer lezen?

wicked problem

meer weten contact

Andere artikelen


>> Artikel: Energietransitie; een rekensom met veel onbekenden

>> Lees artikel een andere positie voor de energietransitie

>> Lees VNG vraagt Rijnconsult als procesbegeleider klimaatakkoord 

>> Lees artikel over de 5 uitdagingen over energietransitie
 
>> Lees meer over de versnellingsagenda Duurzaam Doen

Cases
Doorontwikkeling regionale aanpak verduurzaming koopwoningen

 
De opdracht:
De regio Amsterdam-Amstelland heeft een gezamenlijke aanpak om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen en is gezamenlijk opdrachtgever voor het regionale energieloket. Verken of er draagvlak is om als regio samen te blijven werken op dit onderwerp, en zo ja onder welke voorwaarden.
 

Het resultaat:
We zijn begonnen met het in kaart brengen van de knelpunten via interviews. Deze knelpunten zijn besproken in workshops met ambtenaren en bestuurders. Dit leidde tot nieuwe inzichten. Vervolgens hebben we een advies uitgebracht over structuur, proces en cultuur van de toekomstige samenwerking. Zeven van de acht gemeenten hebben zich gecommitteerd aan een frisse start. Tevens is er duidelijkheid over de gezamenlijke ambities en rolverdeling en is de regiomanager beter in positie gebracht.
 

Het inzicht:
Onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden leidt af van de gezamenlijke ambitie. Bestuurlijke betrokkenheid is benodigd om lastige knopen door te hakken.

Procesbegeleiding klimaatakkoord

 
De opdracht:
Treed op als procesbegeleider om bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord tot een stevige en gezamenlijke inbreng van gemeenten te komen.
 

Het resultaat:
Onder begeleiding van Rijnconsult is er een gezamenlijke storyline opgesteld die de ambities van de gemeenten aantrekkelijk samenvat en diende als onderhandelingsinzet. Als onafhankelijk voorzitter van een aantal voorbereidende overleggen hadden we daarnaast de taak om met werkvormen te borgen dat alle aanwezigen aan bod kwamen en dat er voldoende voortgang werd geboekt, onder andere door hoofd- en bijzaken te scheiden.
 

Het inzicht:
Het Klimaatakkoord is nog niet getekend, dus het is nog wat vroeg om te reflecteren. Wat zeker opvallend is, is dat op dit onderwerp de overeenkomsten tussen gemeenten groter zijn dan de verschillen. Transparante terugkoppeling van de onderhandelaars droeg bij aan het begrip van de achterban dat niet álle wensen konden worden gerealiseerd.

Verduurzaming corporatiebezit

De opdracht:
Woningcorporaties helpen om binnen het Gelders Energieakkoord samen met de markt (aannemers, installateurs, leveranciers) duurzame innovaties aan te jagen en te delen. 
 

Het resultaat:
Rijnconsult heeft het proces vormgegeven en een aantal bijeenkomsten voorbereid en begeleid. De alliantie heeft vertrouwen opgebouwd. Er komt nu een nieuwe fase in de samenwerking door bij elkaar in de projecten te gaan kijken en daar ervaringen te delen en van elkaar te leren.
 

Het inzicht:
Bouw een coalition of the willing die bereid is tijd te investeren in de samenwerking. En ga met die groep ‘werkplaatsgesprekken’ voeren waarin ruimte is voor het bespreken van knelpunten en dilemma’s, in plaats van ‘showroomgesprekken’ met mooie verkooppraatjes voor de buitenwereld.

Specialisten

Afbeelding
Boris Gooskens
Boris Gooskens
Afbeelding
Frank Engelbart
Frank Engelbart