Gemeentelijke besluitvorming in de Corona crisis

Daadkracht in het democratische proces

Elke gemeente heeft een aantal cruciale dossiers waar geen vertraging mag ontstaan in de besluitvorming. Voorbeelden zijn inkoop van jeugdzorg, plannen voor de realisatie van de woningbouwopgave, tekorten in het sociaal domein en behandeling van de Regionale Energie Strategie. Colleges, Raad en ambtelijke organisatie zijn het er meestal wel over eens dat er op deze dossiers voortgang moet worden geboekt gedurende de crisis, maar hebben de manier waarop nog niet met elkaar uitgewerkt. Wij horen van onze klanten onder meer de volgende vragen:

- Hoe zorgen we dat daadkracht op de cruciale dossiers niet ten koste gaat van het democratisch proces?
- Hoe geven we invulling aan de Spoedwet en organiseren we met beperkte tijd, middelen en kennis digitale besluitvorming in de Raad? Wat doen we face-to-face, wat doen we digitaal en wat stellen we uit?
- Hoe geven we de komende maanden invulling aan burger- en stakeholderparticipatie?
- Wat zijn de financiële gevolgen van Corona voor het sociaal domein en de bijstand en wat betekent dit voor de begroting en de P&C-cyclus?

Herkent u zich in deze vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Ons aanbod

  • We helpen uw gemeente om te komen tot een tijdelijke andere vorm van samenwerking tussen Raad, College en ambtelijke organisatie, die recht doet aan de belangen van de verschillende spelers. We bieden u aan om vrijblijvend een startbijeenkomst te begeleiden met o.a. griffie en secretaris om te komen tot werkafspraken voor de komende periode.
  • We kunnen een proces begeleiden om met Raad, College en ambtelijke organisatie in kaart te brengen wat de cruciale dossiers zijn waarop vertraging ongewenst is.
  • Per dossier helpen we met het optimaal inrichten van het besluitvormingsproces, inclusief de benodigde burger- en stakeholderparticipatie, met gebruik van digitale middelen. Onze inzet is dat u na de crisis tevreden kunt terugkijken op de voortgang die is geboekt op deze dossiers.
  • We delen relevante ervaringen uit andere gemeenten en brengen u desgewenst in contact.
  • We helpen u door de crisis heen, maar we denken ook vooruit: welke inzichten kunnen ook na crisis nog van waarde zijn? 
  • Soms is er wel duidelijk wat er moet gebeuren, maar is er gewoon te weinig tijd. We kunnen tijdelijk extra uitvoeringscapaciteit leveren of op zoek gaan naar een structurele oplossing met onze collega’s van Rieken&Oomen werving-, selectie en interim.

Onze meerwaarde: we helpen u om uit de overlevingsmodus te stappen, in control te zijn en vooruit te denken. Als externen hebben we geen belang en kunnen we hier en daar een extra duwtje geven. Op basis van onze brede kennis en ervaring binnen gemeenten hebben we een helikopterview op de verschillende vraagstukken. We zijn gewend te handelen in onzekerheid.

Onze ervaring

Rijnconsult is een organisatieadviesbureau met meer dan 40 jaar ervaring in het publiek domein. Ons motto is ‘samen werkend maken’: wij geloven dat voor het oplossen van de huidige maatschappelijke vraagstukken samenwerking binnen en tussen organisaties onmisbaar is. Onze aanpak is pragmatisch, participatief en mensgericht.

Voorbeelden van relevante opdrachten:
- Opstellen van een besturingsfilosofie (o.a. Beverwijk, Heemskerk)
- Begeleiden van heidagen van Colleges van B&W
- Verbeteren van samenwerking binnen de Raad
- Adviseren over de betrokkenheid van de Raad bij de Omgevingswet (Oisterwijk, Dalfsen)
- Begeleiden van organisatieontwikkeling (Apeldoorn, Steenwijkerland, Veenendaal)
- Strategische visie (Delft, Heeze-Leende, Weststellingerwerf)
- Waar onze eigen ervaring tekort schiet, bijvoorbeeld voor specifieke kennis op het gebied van ICT en staats- en bestuursrecht, maken we gebruik van de verschillende experts in ons netwerk.

meer weten contact