Leiderschap

Uitdagingen zijn er volop. De samenleving verlangt steeds meer transparantie en betrokkenheid van de organisatie bij de omgeving. ‘Stakeholders’ willen graag boter bij de vis en medewerkers stellen het op prijs als leidinggevenden eerlijk, duidelijk en inspirerend zijn. Bovendien werken medewerkers graag in een goed geoliede organisatie waar je trots op mag zijn. Dat vraagt om klantgedrevenheid en slimme processen die dat mogelijk maken. Daar komt bij dat weinig organisaties op zichzelf staan. Effectief samenwerken in de keten of in een netwerk wordt met de dag relevanter. Dit overschrijdt letterlijk en figuurlijk grenzen wat bijvoorbeeld allerlei culturele uitdagingen kan opleveren. Daarmee komt ook de politiek-bestuurlijke context in beeld. Wat speelt lokaal? Wat wordt landelijk bepaald en wat staat onder invloed van Europa of de globale verhoudingen?

De snel veranderende omgeving van organisaties vraagt om wendbaarheid, creativiteit en daadkracht. En dat vraagt van leiders dat zij de beschikbare expertise steeds weer mobiliseren en synergie in de organisatie nastreven. Deze ‘return on intelligence’ uit zich in bevlogenheid, vertrouwen, creatieve en effectieve oplossingen, efficiency en bovenal meer tevreden klanten en stakeholders. Wij zijn er trots op dat Rijnconsult elke dag weer mag aanschuiven aan de bestuurstafel of in de boardroom om mee te denken over de vraagstukken waar leiders vandaag en in de toekomst voor staan.

Leiderschap gaat wat ons betreft over de eerlijke beïnvloeding van werkgedrag. Het gaat altijd om de interactie tussen degenen die de leiding krijgen of nemen, en degenen die bereid zijn te volgen in dat wat de leider ambieert en nastreeft. Leiderschap gaat dus over relaties en wederzijdse invloed. Leiderschap gaat ook over samenwerken bij het realiseren van dromen, ambities en doelen. Betekenis geven aan gebeurtenissen speelt daarbij een belangrijke rol. In die zin is leiderschap het gevolg van het samenspel tussen mensen die in de ene situatie de rol van leider hebben en in de andere volger zijn. Leiderschap is dus niet altijd gebonden aan een formele rol of een formele positie. Iedereen kan het initiatief nemen om gezamenlijk een toekomst vorm te geven.

'Als je je in de ander verplaatst en snapt wat die ander nodig heeft weet je wat je als leider te doen hebt!'