Publinc: partner diversiteitsbeleid

Op het gebied van diversiteitsvraagstukken, werkt Rijnconsult graag samen met de organsiatie Publinc. Publinc speelt een belangrijke rol op het gebied van diversiteitsbeleid, diversiteitsmanagement en integratie. Publinc ontwikkelt en implementeert nieuwe kennis en inzichten op dit terrein voor overheden, non-profit instellingen en publieke initiatieven. Publinc voert opdrachten uit op het gebied van onderzoek, training, coaching, interim-management en mediation.

Diversiteitsbeleid

Onze maatschappij is diverser dan ooit, tegelijk zijn mensen steeds vaker pessimistisch over het ideaal van de multiculturele samenleving. Nederland telde in 2015 ongeveer 200 verschillende nationaliteiten. Een samenleving met zoveel verschillende culturen brengt onherroepelijk moeilijke maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Polarisatie, vervreemding en discriminatie zijn belangrijke thema’s in onze samenleving. Maar ook vraagstukken op het vlak van diversiteit, integratie en emancipatie. Kan uw organisatie goed uit de voeten met al deze ontwikkelingen?

Interculturele HRM

Het is belangrijk dat een organisatie streeft naar een juiste afspiegeling van haar werknemersbestand ten opzichte van de doelgroep. Alleen zo kan de organisatie optimaal inspelen op de behoeftes van de doelgroep en passende diensten leveren. Deze doelgroep is steeds vaker cultureel divers. Publinc heeft ruime ervaring in Human Resource Management. Wij kunnen u helpen om uw organisatie meer divers te maken. Wij kijken kritisch naar uw aannamebeleid en maken (on)bewuste denkbeelden over andere groepen inzichtelijk en bespreekbaar. Publinc heeft een eigen assessmentinstrument dat interculturele competenties van huidige en potentiële medewerkers in kaart brengt. Zodoende wordt duidelijk hoe goed uw organisatie in staat is om intercultureel te werk te gaan. Aandacht voor de bevordering van interculturele communicatie is voor Publinc een speerpunt in haar adviestrajecten. Publinc past daarvoor verschillende gespreks- en intervisietechnieken toe.

Meer vrouwen in de organisatie

Publinc werkt vanuit de overtuiging dat vrouwen op de arbeidsmarkt dezelfde kansen moeten krijgen als mannen. Participatie is de sleutel tot emancipatie en integratie. De realiteit is dat vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Met name vrouwen uit cultureel diverse groepen kunnen moeilijk werk vinden. Daarmee doet de maatschappij zowel zichzelf als deze vrouwen tekort, omdat zij een grote potentie en wilskracht met zich meebrengen. Publinc heeft goede contacten met vrouwenorganisaties die deze vrouwen werk wil aanbieden. Daarom is Publinc goed in staat uw organisatie te helpen haar werknemersbestand diverser te maken, , ook als het gaat om de ratio man/vrouw.

Maatschappelijk bereik

Publinc heeft ruime ervaring in het benaderen van cultureel diverse doelgroepen in de samenleving en beschikt over een breed netwerk binnen deze groepen. Samen met hen initieert Publinc ook zelf projecten om de minder zichtbare in onze samenleving zichtbaar te maken. Hiermee bedoelen we mensen die niet bekend zijn bij lokale overheden of sociale organisaties. Zij maken hierdoor geen gebruik van de vele sociale voorzieningen die een stad hen kan bieden. Zo heeft Publinc tijdens het project ‘Omarmen’ ambassadeurs van Marokkaanse en Turkse afkomst getraind om in hun eigen netwerk opzoek te gaan naar de onzichtbare in hun gemeenschap. Deze mensen werden gestimuleerd om naar buiten te treden en de hulp te aanvaarden waar zij recht op hebben.

Rijnconsult werkt samen met Publinc, onafhankelijk adviesbureau voor de publieke sector en de overheid. Voor meer informatie: www.publinc.nl.

publinc