Experimenteren met de regels in de bijstand. Ook de nieuwe omgevingswet vraagt om experimenten!

Afgelopen 30 september heeft de Ministerraad, op basis van voorstellen van Staatssecretaris Jetta Klijnsma, besloten een groep van maximaal 25 gemeenten toe te staan te experimenteren met de regels in de bijstand. De voortrekkers zijn de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Een van onze collega’s heeft daarbij een trekkende rol gehad in de gemeente Wageningen. Mooi om bij te kunnen dragen aan deze ontwikkeling. Voor de volgers van de ontwikkelingen in het sociaal domein is dit uiteraard niet nieuw.

In het kort komt het erop neer dat gemeenten voorstellen mogen indienen om op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur te experimenteren met de arbeids- en re-integratie-inspanningen, bijvoorbeeld met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit arbeid naast de uitkering. Binnen een periode van drie jaar mogen ze gedurende twee jaar afwijken van de Participatiewet. Doelstelling van deze experimenten is om uit te zoeken wat het beste werkt om mensen in de bijstand te bewegen weer aan de slag te gaan, zodat ze de financiële hulp niet meer nodig hebben. Wilt u meer lezen, dan verwijs ik graag naar de sites van onder andere het Binnenlands Bestuur.

Ik zou graag de parallel willen trekken naar de nieuwe Omgevingswet die eraan zit te komen en waar verschillende gemeenten al actief mee zijn. De omgevingsvisie is een integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. Meerdere gemeenten en provincies zijn al drukdoende met het ontwikkelen van een omgevingsvisie, conform de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast is het interessant dat gemeenten ook nu al heel veel ruimte hebben om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken. Dus waarom wachten, totdat het nieuwe denken (integraliteit, eenvoud, oplossingsgericht, participatief, ..) van bovenaf wordt opgelegd? Er doen zich in elke gemeente kansen voor om nu al te gaan experimenteren.

Zie ook artikel experimenteren met de bijstand>>