Case: Gemeente Dalfsen – Begeleiden en faciliteren Denktank Maatschappelijke Ontwikkeling

De vraag

De Denktank stond in het teken van het doorontwikkelen van de dienst Maatschappelijke Ondersteuning. Het doel was om denkkracht bijeen te brengen en in een aantal interactieve bijeenkomsten een nieuw toekomstperspectief te ontwikkelen. De kernvraag die Rijnconsult hielp te onderzoeken was: “Hoe gaan wij de dienst Maatschappelijke Ondersteuning organiseren om toegerust te blijven op de taken en het zijn van een toekomstbestendige eenheid die midden in de samenleving van Dalfsen staat?” 

Rijnconsult is gevraagd de procesbegeleiding en verslaglegging van de verschillende bijeenkomsten op zich te nemen en een ontwikkelplan op te stellen op basis van de bijeenkomsten. Het plan had als doel om ervoor te zorgen dat de ‘basis op orde’ is en de huidige werkwijze van de dienst aangepast kan worden aan wat er nodig is in de (nabije) toekomst.

Resultaat

Tijdens de sessies is een nieuw toekomstperspectief ontwikkeld over de wijze waarop de dienst georganiseerd moet zijn om gehoor te geven aan de ontwikkelingen in de context. Deze visie is samen met het bestuur en externe partners opgesteld. In de bijeenkomsten is vervolgens bepaald op welke gebieden ontwikkeling nodig is en hoe deze ontwikkeling vorm te geven. De ontwikkellijnen die werden vastgesteld:

1.Versterking integraal en sector-overstijgend werken;

2.Verbeteren van de efficiëntie: betere inrichting en sturing van werkprocessen en procedures;

3.Op orde brengen van de functies en werkpakketten in relatie tot de aard en omvang van het werk.
 

Het inzicht

De Denktank leverde o.a. het inzicht op dat door het primaire proces te organiseren binnen multidisciplinaire gebiedsgerichte  teams (MDT’s) de dienstverlening klantgerichter, meer op maat, integraler en effectiever kon worden. En dat tegen lagere kosten. De MDT’s worden bijgestaan door een team van experts, het team beleid en een team ondersteuning. Om de verandering in werkwijze gestalte te geven is een proces van tegelijkertijd leren en werken nodig. De begeleiding daarvan is in handen gelegd van een ‘Reisleider Transformatie Sociaal Domein’.

Specialisten

Afbeelding
 Erwin van de Pol
Erwin van de Pol