spinnenweb sociaal domein

Sociaal Domein

In het speelveld van het sociaal domein moeten zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en uitvoeringsinstellingen samen een nieuwe verhoudingen ontwikkelen. Een andere manier van besturen, financieren, uitvoeren, regionaliseren en monitoren vraagt ook om een andere wijze van samenwerken. Zelfstandig optrekken is niet meer aan de orde. Door de knellende budgetten vanuit Wmo, Jeugdzorg en GGZ zorg, door de krapte op de arbeidsmarkt en door de nieuwe functie van de gemeente in het speelveld, is er sprake van een transformatie. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij bij de vraagstukken die daarbij opdoemen uw organisatie adequaat ondersteunen.

Succesvolle samenwerking

De oplossing ligt in het ontwikkelen van een (regionaal) netwerk. In dit netwerk werken organisaties - vaak met een andere achtergrond - samen aan een klantvraag. De voorwaarden om zo'n netwerk succesvol te maken vraagt om de invulling van drie elementen: strategie, governance en samenwerken. 

Strategie

Gemeenten en haar partners vinden steeds meer creatieve wijzen om integraal te werken, en zich te positioneren als bereikbaar, laagdrempelig en herkenbaar voor de inwoner. De uitdaging is om deze strategie te implementeren en daadwerkelijk van de frontoffice tot in de bedrijfsvoering te doorleven. Hoe wordt de relatie tussen de zorg, gemeente, burgers en aanpalende beleidsterreinen als schuldhulpverlening en onderwijs gelegd? Hoe verbinden we dit aan veelal regionaal opererende werkorganisaties, GR’s, stichtingen, de GGD etc.? En andersom kijken partijen als jeugdzorg, MEE en welzijn scherp naar de eigen positionering. Hoe verhouden deze zich tot elkaar in dit nieuwe stelsel waarbij de individuele gemeentegrenzen vervagen, en we in een complex spel met elkaar werken om voor de inwoner een zo compleet mogelijk pakket aan dienstverlening te kunnen bieden?

Governance

Ook wat betreft de governance van het stelsel zijn de nodige vragen te stellen. Hoeveel politieke controle heeft een gemeenteraad op wat er gebeurt in de verschillende domeinen? Veel activiteiten in het sociale domein gebeuren in samenwerking met andere gemeenten – hoe kan een raad of wethouder hier grip op houden? Hoe kan een gemeente regisseren, terwijl zij ook midden in de uitvoering zitten en diverse rollen hebben (financier, opdrachtgever, uitvoerende partij)? Hoe borgen we het recht op zorg van inwoners? Hoe kan een inspectie toezicht houden op zorg in netwerken? Hoe kan een RvT toezicht houden op/in samenwerkingsverbanden? En eigenlijk ook, hoe maken we een systeem werkend waarin een bepaalde mate van controle benodigd is maar ook een sterke mate van vertrouwen in de partners in het netwerk vereist is?

Samenwerken

Samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein vraagt om anders na te denken over je eigen taak en werk (denken vanuit ketens en netwerken) en werken in multidisciplinaire teams. De verwachtingen zijn vaak dat deze multidisciplinaire teams op een zelfsturend niveau kunnen samenwerken.

Hoe staat u er zelf voor?

De 3D-transformatiescan is een compacte scan om op een gestructureerde manier, met betrokkenheid van een selectie van medewerkers in kaart te brengen hoe uw gemeente er voor staat op de domeinen Jeugd, Wmo of Participatiewet. Vanuit verschillende invalshoeken: organisatie, processen, financiën, juridisch, samenwerking en (gerealiseerde) prestaties (gebaseerd op het INK-managementmodel). Met als resultaat om de hoofdlijnen voor de managementagenda op te stellen, maar evengoed om snel inzicht en overzicht te creëren in aan te pakken knelpunten. En dat slechts in twee dagdelen.

Lees meer over de 3D transformatiescan>>

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?