Case: Taskforce Sociaal Domein

De opdracht

Het begeleiden van een Taskforce Sociaal Domein in een gemeente. De Taskforce is opgericht om inzicht te krijgen in de achtergrond van de ontwikkelingen in het sociale domein, te komen tot voorstellen om de grip te verbeteren en voorstellen om structurele ombuigingen te realiseren en heeft betrekking op het brede sociale domein.

Het resultaat

Een rapportage van de Taskforce Sociaal waarin inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen, de achtergrond en oorzaak van de ontwikkelingen gebaseerd op een data-analyse sociaal domein, voorstellen voor het verbeteren van de grip op het sociale domein en voorstellen voor structurele ombuigingen. Bij de voorstellen is gezocht naar een balans tussen maatschappelijk impact, financiële impact en uitvoerbaarheid waarbij er zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van reeds bewezen concepten en aanpakken. Er is conform de deadlines geleverd, waarbij er procesmatig sprake was van een goed samenspel tussen ambtelijke organisatie, college en raad. 

Het inzicht

Het is noodzakelijk om niet alleen vanuit de financiële opgave te kijken naar het sociale domein, er is een forse maatschappelijke opgave, uiteindelijk gaat het om mensen die een knelpunt ervaren in hun leven en daarbij ondersteuning nodig hebben. De transformatievisie van gemeenten biedt veel kansen en aanknopingspunten om grip te vergroten op het sociale domein, het financiële vraagstuk op te lossen en oog te houden voor de mensen om wie het gaat.

Bij het bedenken van oplossingen is het essentieel te zoeken naar oplossingen die uitvoerbaar zijn voor de organisatie en te kiezen voor de juiste mate van innovatie.