Case: Inrichting processen Waterschapsbedrijf Limburg

De vraag

Rijnconsult kreeg van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) de vraag om te adviseren en te begeleiden bij de aanpassing, ontwikkeling en inrichting van de organisatie en daarin ook de bestuurlijke besluitvorming mee te nemen. Op basis van de nieuwe toekomstvisie en - ambitie moeten innovatiekracht, executiekracht en samenwerking in de waterketen sterk verbeteren. Rijnconsult werkt samen met WBL aan de  forse consequenties voor de organisatie en de ontwikkeling daarvan, in de meest brede zin van het woord: competenties van medewerkers en leiding, sturing (portfoliomanagement) en processen en een  ‘georganiseerd’ innovatieproces.

Resultaat

De samenwerking heeft als eerste resultaten het volgende opgeleverd:

  • Visie op proces- en ketengericht werken, als onderdeel van de toekomstvisie, op basis van procesgebaseerd organiseren;
  • Nieuw opgezette procesgebaseerde organisatiestructuur op basis van een procesarchitectuur;
  • Structuur en uitgangspunten voor leiderschap, houding en gedrag zijn vastgesteld en daartoe is een ontwikkelprogramma ontworpen; deze is getoetst met OR en directie, MT en medewerkers. Uitkomsten uit een eerder MTO hebben hierin ook een plaats gekregen.

   

Het inzicht

We stelden vast dat het nodig is om te sturen op een andere attitude én gedrag en ook aansturing en leiderschap door te ontwikkelen. Deze elementen samen bepalen uiteindelijk het succes voor de  samenwerking in- en extern en krijgen veel aandacht in de  ontwikkelstrategie. Daartoe betrokken we een breed scala aan stakeholders, binnen én ook buiten de organisatie (partners in de waterketen). Dit heeft niet alleen zijn waarde gehad in het proces van het opstellen van de architectuur. Maar ook al gelijk op inhoud: de werkwijze zélf is een kritisch voorbeeld van de gewenste (innovatieve) beweging en opgave waarbij als belangrijkste principes gelden:

Werken vanuit eigen bijdrage, eigen verantwoording en eigen deskundigheid. Deze principes zetten we in om de relatie te leggen naar de plek van de organisatie in het grotere geheel en haar verantwoordelijkheid daarin te onderstrepen. Hiermee werken we gelijk aan een positief effect op de benodigde cultuur en sociale structuur die past bij de opgave van het WBL.

Specialisten

Afbeelding
 Erwin van de Pol
Erwin van de Pol