Omgevingswet: beter samenwerken

De nieuwe omgevingswet zal grote impact hebben op de gemeentelijke organisatie. Immers, als de kaders minder scherp zijn en gedrag bepalender zal zijn voor succes, hoe ga je dan werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid? Hoe laat je defensieve regelgeving los en beweeg je naar meer dynamiek en maatwerk? Wij helpen u graag en hebben de uitgangspunten, oplossingsrichtingen en 7 tips voor u op een rijtje gezet.

Wij geloven dat een verandering kan slagen door leren in de praktijk te ondersteunen (70%) en daarnaast een mix van leren van elkaar (20%) en training (10%) aan te bieden. Onze aanpak is stapsgewijs, praktijkgericht en met aandacht voor de (nieuwe) vaardigheden die de omgevingswet gaat vragen:

  • Creativiteit: van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’ door creatieve oplossingen te zoeken in de ruimte die wordt geboden.
  • Integraal denken: bij vraagstukken over het eigen beleidsveld heen kunnen kijken om impact breder te bepalen.
  • Verantwoordelijkheid: het enerzijds creëren van meer ruimte vraagt anderzijds om het (durven) nemen van verantwoordelijkheid. Ook als er bij tegenstrijdige belangen toch een beslissing moet worden genomen.
  • Vertrouwen: als er minder regels zijn, vraagt dat om vertrouwen in zowel collega’s als burgers, instellingen en bedrijven.
  • Samenwerken: als de structuur in mindere mate bepaalt hoe er wordt samengewerkt, wordt er een groter beroep gedaan op de eigen vaardigheden om samen te werken. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook met externe partijen.
  • Kritisch denken: minder centrale regels vraagt om een groter probleemoplossend vermogen.

De minister van I&M heeft aangegeven dat houding & gedrag voor 80% zal bepalen of de implementatie van de Omgevingswet een succes wordt. De overige 20%  wordt bepaald door de instrumenten. Hierbij is het cruciaal dat goed leiderschap getoond wordt. Het juiste voorbeeld geven, zelfkritisch durven zijn en ruimte bieden voor ontwikkeling is van essentieel belang om te ontwikkelen naar de gewenste cultuur.

Daarom vragen wij: hoe zit het met uw gedrag?

>> lees meer