RBR Netwerkorganisatie

In deze Rijnconsult Business Review staat de netwerkorganisatie centraal. Bedrijven en organisaties weten dat samenwerking in ketens en netwerken de belangrijkste competentie voor de toekomst is. Het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen in markt en maatschappij lukt alleen nog door keten- en netwerksamenwerking. Illustraties hiervan zijn de ketensamenwerking in de agrifoodsector en zorgsector en meer recent de opkomst van regionale publiek - private netwerken of clusters.

Bedrijven en overheden staan voor tal van opgaven: hoe kunnen wij de regionale economie versterken?, hoe kunnen we onze voedsel- of sierteeltketen beter inrichten? hoe kunnen wij onze klantgerichtheid en dienstverlening verbeteren?, hoe kunnen wij transitie naar duurzaamheid realiseren?, hoe kunnen wij de innovatie versnellen?, hoe kunnen we de leefbaarheid of bereikbaarheid in onze regio verbeteren?, hoe gaan we de decentralisatie van zorg, arbeid en jeugd vormgeven?, hoe kunnen we een duurzaam waterbeheer ontwikkelen in onze regio? Etc.

Het goed, tijdig en tegen acceptabele kosten oplossen van deze vragen kan een bedrijf of overheid niet meer alleen. Het lukt wel als bedrijven met elkaar en/of met overheden samenwerken in ketens en/of clusters. Het verbeterpotentieel hierbij is enorm: veelal geen (tienden van) procenten maar tientallen procenten. Rijnconsult begrijpt deze vragen en heeft de kennis en ervaring om u te helpen bij het realiseren van dit potentieel.

Zo vraagt het samenwerken in ketens en netwerken om het goed doorgronden van de context (in welke ketens/clusters zit ik, wat wil ik verbeteren etc.), een goede domeinafbakening, het ontwikkelen van een droom, het stellen van doelen, het delen van dilemma’s en tot slot gewoon doen. Plannen zijn belangrijk, maar keten- en netwerksamenwerking is vooral ook een organisch proces. Het gaat om een attitude van helpen en oog voor (sociale) samenhang. En om gevoel voor timing, ritme en volgtijdelijkheid.

Download Rijnconsult Business Review Netwerken

Vraag een gedrukt exemplaar van de Business Review aan

Specialisten

Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes