Samenwerking Greenport Gelderland: Future with a bite

Sinds 2006 ondersteunen wij Greenport Gelderland in hun samenwerkingsverbanden met programmamanagement Fruitpact, Laanboompact en toekomstprogramma's. Nu heeft onze adviseur Henk Folkerts een nieuwe actieagenda uitgewerkt voor de periode 2016 – 2020 voor 'a future with a bite'. 

Greenport Gelderland heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan het versterken van het tuinbouwcluster in Gelderland. Maar het werk is nog niet klaar. Vandaar dat de vijf pacten – fruit, groente, paddenstoelen, sierteelt en laanbomen - die samen Greenport Gelderland vormen unaniem hebben besloten hun activiteiten te continueren. greenport Gelderland wil gaan excelleren en voor dit doel is nu een agenda opgesteld met een aantal actiepunten naar 2020. 

In enkele stappen naar 7 actiepunten voor de agenda 2020!

De agenda is uitgewerkt in drie stappen: waar staan we nu, en wat zijn daarbij onze sterke en zwakke punten, wat komt er op ons af wat betreft ontwikkelingen in markt en maatschappij en waar willen we naar toe en welke keuzes maken we daarbij. Op basis hiervan zijn in de Agenda 2020 zeven actielijnen uitgewerkt:
1. De versterking van markt en afzet; centraal hierbij staan marktontwikkeling, ketenversterking en het vergroten van toegevoegde waarde.
2. Ruimte en infrastructuur; belangrijke activiteiten hierbij zijn versterking van de infrastructuur, de ruimtelijke structuur en de bedrijfsstructuur. 
3. Ondernemerschap en onderwijs; met aandacht voor arbeid, de versterking van ondernemerschap, de instroom van jongeren en medewerkers en het opzetten van kenniscentra. 
4. Innovatie en onderzoek; met een focus op marktinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie en op versterking van de samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven. 
5. Internationalisatie; belangrijke activiteiten hierbij zijn het ondersteunen van ondernemers bij internationaal ondernemen en het inspelen op de local for localontwikkeling. 
6. Duurzaam ondernemen; met aandacht voor verduurzaming van de teelttechniek, duurzaam transport, kringloop ondernemen, resource efficiency, reststromen en verspilling. 
7. Leefomgeving; met focus op het verbeteren van de leefomgeving en vergroten van het draagvlak, het imago en de waardering bij burgers en de lokale samenleving.

Stevig draagvlak

De Agenda 2020 is bottom up ontwikkeld samen met en door de sector. Eerst zijn de globale contouren van de Agenda besproken door de projectgroep met vertegenwoordigers uit alle pacten en het ondernemersinitiatief. Daarna is per pact een eerste bijeenkomst georganiseerd waarin de huidige situatie, met sterktes, uitdagingen, kansen en bedreigingen in kaart is gebracht. Daarbij werden de belangrijkste externe ontwikkelingen geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn een aantal noodzakelijke actielijnen opgesteld. Vervolgens zijn in een tweede bijeenkomst per pact de definitieve actielijnen benoemd, prioriteiten bepaald en is besproken wat men in 2020 bereikt wil hebben. Aan deze bijeenkomsten is deelgenomen door ruim honderdtwintig mensen, waaronder veel ondernemers, medewerkers van gemeenten en provincie, vertegenwoordigers van toeleverende en dienstverlenende organisaties en bedrijven, handels- en afzetorganisaties en door onderzoek en onderwijs. Tussentijds zijn de resultaten uit de sessies besproken met het Stichtingsbestuur en andere betrokkenen. Het draagvlak voor de Agenda 2020 is dan ook groot.

Toekomst

Het motto van de Agenda 2020 is FUTURE WITH A BITE. Het gaat om de toekomst van het tuinbouwcluster in Gelderland en daarmee om een goede voedsel- en groenvoorziening, een gezond (werk)klimaat, werkgelegenheid, een duurzame energievoorziening, een aantrekkelijk kennisen vestigingsklimaat en een mooie leefomgeving. Dat rechtvaardigt en legitimeert een sterke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, waarin beide partijen investeren in tijd, geld én competenties. Het realiseren van de Agenda 2020 vraagt dan ook om BITE: Betrokkenheid op en vertrouwen in elkaar; Inspiratie om elkaar te stimuleren; Transparantie, dus vertellen wat je doet én tot slot om Excelleren: in samenwerking, in innovatie en in communicatie.

Lees het hele artikel in het Greenport Gelderland Magazine (pag 24) >> 

Meer weten over onze activiteiten in de agri- & food sector, klik hier