Regionale samenwerking Agri & Food

Het succes in de agri en food sector wordt steeds meer versterkt door de regio waarin zij actief zijn. Daartoe is samenwerking van stakeholders in de regio (ondernemingen, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties) essentieel, om te zorgen voor economische welvaart, werkgelegenheid en een aantrekkelijke regio. De eerste stap daarvoor is de bereidheid om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en een gedeelde visie op de toekomst van de regio.

Download de leaflet voor meer informatie en bezoek onze pagina over Ketens en Netwerken

Cases
Fruitpact: samen sterk voor fruit in Rivierenland


De opdracht:

Realiseer samenwerking tussen alle partijen die in het fruitcluster in het Rivierenland (Betuwe, Land van Maas & Waal en Bommelerwaard) actief zijn, zowel privaat als publiek. Zorg voor een gezamenlijke visie en bestuurlijk draagvlak. Creeer een wij-gevoel en laat via concrete- en strategische projecten met bedrijven in fruit (fruittelers, afzetorganisaties, dienstverleners) zien dat samenwerken resultaat oplevert. 

Het resultaat:

In 2007 gestart met het bij elkaar brengen van alle betrokken partijen, waarbij de intentie tot samenwerking is ondertekend (het Fruitpact). Vervolgens interactieve visie-ontwikkeling en het opstellen van een werkplan met een startlijst van projecten. Van 2009 tot en met 2011 zijn twintig projecten ontwikkeld en begeleid. In 2011 samen met collega-pacten in de Greenport Betuwse Bloem het businessplan voor 2012-2015 ontwikkeld en breed bestuurlijk draagvlak georganiseerd, zodat inmiddels de tweede periode van 2012-2015, in uitvoering is. Rijnconsult verzorgt daarbij programmamanagement van het Fruitpact en “zusje” Laanboompact.

Het inzicht:

“We gingen in 2007 het avontuur aan om samenwerking in fruit te realiseren. Mede dankzij de onafhankelijke en verbindende rol van Rijnconsult, blijkt dat we breed bestuurlijk draagvlak hebben weten te combineren met praktische resultaten, waar fruittelers tevreden over zijn. Dat laatste is uniek wanneer we kijken naar andere Greenports in Nederland en het regionale cluster internationaal.“

Greenport Gelderland: agenda 2020

De opdracht:

Greenport Gelderland heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het versterken van het tuinbouwcluster in Gelderland. Maar het werk is nog niet klaar. De vijf pacten – fruit, groente, paddenstoelen, sierteelt en laanbomen - die samen Greenport Gelderland vormen willen excelleren en voor dit doel is nu een agenda opgesteld met een aantal actiepunten naar 2020. 

Het resultaat:

De agenda is uitgewerkt in drie stappen: waar staan we nu, en wat zijn daarbij onze sterke en zwakke punten, wat komt er op ons af wat betreft ontwikkelingen in markt en maatschappij en waar willen we naar toe en welke keuzes maken we daarbij. Op basis hiervan zijn in de Agenda 2020 zeven actielijnen uitgewerkt. van de versterking van de markt tot innovatie, internationalisatie en duurzaam ondernemen.

Het inzicht:

Om deze agenda te kunnen realiseren is net alleen een stevig draagvlak nodig, maar vooral ook een sterke samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, waarin beide partijen investeren in tijd, geld én competenties. Het realiseren van de Agenda 2020 vraagt dan ook om BITE: Betrokkenheid op en vertrouwen in elkaar; Inspiratie om elkaar te stimuleren; Transparantie in wat je doet en tot slot de wil om te Excelleren.

Lees het hele artikel in het Greenport Gelderland Magazine (pag 24) >> 

Specialisten

Afbeelding
Henk Folkerts
Henk Folkerts
Afbeelding
Frank Engelbart
Frank Engelbart