Sociaal Domein

De pioniersfase binnen het sociaal domein is voorbij. In het nieuw opgestelde speelveld moeten zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en uitvoeringsinstellingen samen een nieuwe opstelling ontwikkelen. Deze vervolgslag, het vinden van een andere manier van samenwerken, (be)sturen, financieren, uitvoeren, regionaliseren en monitoren vraagt een totaal andere kijk op (samen)werken dan voorheen. Zelfstandig optrekken lijkt niet meer te kunnen. Door de knellende budgetten vanuit Wmo, Jeugdzorg en GGZ zorg, krapte op de arbeidsmarkt en de nieuwe functie van de gemeente in het speelveld, zullen deze partijen naar schatting de komende jaren nog steeds voor grote uitdagingen komen te staan als het gaat over een duurzame transformatie.

sociaal domein

De oplossing ligt in het ontwikkelen van een (regionaal) netwerk. In dit netwerk werken organisaties - vaak met een andere achtergrond - samen aan een klantvraag. De voorwaarden om zo'n netwerk succesvol te maken vraagt om de invulling van drie elementen: strategie, governance en samenwerken. 

Strategie

sociaaldomeinboom

Gemeenten en haar partners vinden steeds meer creatieve wijzen om integraal te werken, en zich te positioneren als bereikbaar, laagdrempelig en herkenbaar voor de inwoner. De uitdaging is om deze strategie te implementeren en daadwerkelijk van de frontoffice tot in de bedrijfsvoering te doorleven. Hoe wordt de relatie tussen de drie D’s en aanpalende beleidsterreinen als schuldhulpverlening en onderwijs gelegd? Hoe verbinden we dit aan veelal regionaal opererende werkorganisaties, GR’s, stichtingen, de GGD etc.? En andersom kijken partijen als jeugdzorg, MEE en welzijn scherp naar de eigen positionering. Hoe verhouden deze zich tot elkaar in dit nieuwe stelsel waarbij de individuele gemeentegrenzen vervagen, en we in een complex spel met elkaar werken om voor de inwoner een zo compleet mogelijk pakket aan dienstverlening te kunnen bieden?

Governance

sociaal domein governanceOok wat betreft de governance van het stelsel zijn de nodige vragen te stellen. Hoeveel politieke controle heeft een gemeenteraad op wat er gebeurt in de verschillende domeinen? Veel activiteiten in het sociale domein gebeuren in samenwerking met andere gemeenten – hoe kan een raad of wethouder hier grip op houden? Hoe kan een gemeente regisseren, terwijl zij ook midden in de uitvoering zitten en diverse rollen hebben (financier, opdrachtgever, uitvoerende partij)? Hoe borgen we het recht op zorg van inwoners? Hoe kan een inspectie toezicht houden op zorg in netwerken? Hoe kan een RvT toezicht houden op/in samenwerkingsverbanden? En eigenlijk ook, hoe maken we een systeem werkend waarin een bepaalde mate van controle benodigd is maar ook een sterke mate van vertrouwen in de partners in het netwerk vereist is?


Samenwerken

Samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein vraagt om anders na te denken over je eigen taak en werk (denken vanuit ketens en netwerken) en werken in multidisciplinaire teams. De verwachtingen zijn vaak dat deze multidisciplinaire teams op een zelfsturend niveau kunnen samenwerken.

Hoe staat u er zelf voor? Doe de 3D Transformatiescan

transformatiescan 3dDe 3D-transformatiescan is een compacte scan om op een gestructureerde manier, met betrokkenheid van een selectie van medewerkers in kaart te brengen hoe uw gemeente er voor staat op de domeinen Jeugd, Wmo of Participatiewet. Vanuit verschillende invalshoeken: organisatie, processen, financiën, juridisch, samenwerking en (gerealiseerde) prestaties (gebaseerd op het INK-managementmodel). Met als resultaat om de hoofdlijnen voor de managementagenda op te stellen, maar evengoed om snel inzicht en overzicht te creëren in aan te pakken knelpunten. En dat slechts in twee dagdelen.
>>Lees meer over de 3D transformatiescan

Meer weten?

In onze adviespraktijk richten wij ons op bovengenoemde vraagstukken en thema's zowel binnen de zorg alsook bij gemeenten. Wij komen graag een keer vrijblijvend met u om de tafel zitten over uw eigen vraagstuk. Bel ons gerust via 030-298 42 50 of mail ons via secretariaat@rijnconsult.nl 

 

leaflet sociaal domein

meer weten contact

Sociaal domein - beter samenwerken - drie werelden in een
Op 1 november heeft Rijnconsult drie werelden samengebracht: zorg, gemeenten en cliëntorganisaties met sprekers uit het veld. Diverse invalshoeken belicht uit het sociaal domein in onderstaande video. Voor...

Rijnconsult leestip

Eén keer per week staan ze aan de deur van mijn buurman, de politie. Ze hebben een melding gehad. De ene keer...
Door:
Rogier Kelderman
Na de decentralisaties van zorg, werk & inkomen en jeugdhulp naar gemeenten (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet...
Door:
Diederik Hommes
Dit is een tijd waarin het zindert van de veranderingen. In het sociale domein en de rol van gemeenten...
Door:
Diederik Hommes
Hoe wordt en blijft het werkbaar?Publieke organisaties werken meer dan voorheen samen met partners in zogenoemde...
Door:
Marcella Rijkschroeff
Decentralisaties én regiegemeente: gedoe op het speelveld in het sociaal domein!Dat de veranderingen in het...
Door:
HuubTorremans
InleidingSinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken in het sociaal domein. Het...
Door:
Marijke van Roost en Huub Torremans
In het kader van de transitie in het sociale domein zijn wij door 14 zorgaanbieders in de regio en stad...
Door:
Boris van de Woestijne en Bart Bosman
Het lijdt geen twijfel: de veranderingen in het sociaal domein zijn ingrijpend en omvangrijk. In gesprekken over...
Door:
Jordi de Vreede